Reglemente

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Rebusrally 2018

Länk till nedladdning av påskrivbart reglemente.

1 kap. Inledande bestämmelser

§1. Det är varje deltagares ansvar att känna till och följa de regler som fnns för deltagande i Rebusrallyt. Reglementet gäller under hela Rebusrallyt och på varje plats som anses vara del av Rebusrallyt.

§2. Att bryta mot detta reglemente kan leda till avvisning eller avstängning. Vid regelbrott anses okunskap om reglementet inte som ett argument för att slippa eventuell avvisning eller avstängning. Avvisning gäller tills dess att Rallykå anser att deltagaren kan återvända till arrangemanget eller den efterföljande gasquen. Avstängning gäller kvarvarande av evenemanget inkluderat den efterföljande gasquen.

§3. Vid sjukdom, missnöje eller avstängning samt vid oförutsedda yttre omständigheter som förhindrar eller påverkar fullföljande av evenemang som Rallykå inte råder över (se Force majeure nedan) återbetalas varken deltagaravgift, lunchbiljetter, biljett till den efterföljande gasquen eller andra utlägg som gjorts kopplat till evenemanget.

§4. Brott mot svensk lag kommer att polisanmälas.

§5. Varje deltagare ska följa de instruktioner och uppmaningar som ges av Rallykå eller av Rallykå utsedda volontärer under hela evenemanget. Rallykå har beslutanderätt i samtliga frågor och dispyter relaterade till evenemanget.

Force majeure

Rallykå är befriad från ansvar för fullföljande av hela eller delar av evenemanget vid oförutsedda omständigheter utanför Rallykås kontroll som förhindrar eller påverkar hela eller delar av evenemang, såsom olyckshändelser, brand, åsknedslag, explosion, krig, förstärkt försvarsberedskap, upplopp, naturkatastrofer, invasion från yttre rymden, zombieutbrott, ogynnsamma väderförhållanden och dylikt.

Definitioner

§ 6. Med Evenemanget avses Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Rebusrally.

§ 7. Med Rallykå avses Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Rebusrallykommitté.

§ 8. Med UTN avses Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

§ 9. Med Deltagare och Lag avses en eller flera personer som deltar som en del i ett registrerat lag i Rebusrallyt. 

2 kap. Säkerhet och fusk

§1. Under hela evenemanget ska samtliga deltagare bemöta varandra, volontärer samt Rallykå med respekt och visad hänsyn.

§2. Vårdslöst beteende som leder till att den egna eller andras säkerhet sätts i fara leder till direkt avstängning.

§3. Det är lagets ansvar att ta hand om sina lagmedlemmar och se till att lagmedlemmar som ej kan ta hand om sig själv, på ett säkert sätt tas hand om.

§4. Utklädnad eller annat beteende hos laget som av andra kan uppfattas som stötande är ej tillåtna; Rallykå förbehåller sig rätten att avgöra huruvida detta kan leda till avvisning eller avstängning.

§5. Vid skälig misstanke om fusk förbehåller sig Rallykå rätten att avvisa eller avstänga ett lag. 

3 kap. Framförande av fordon

§1. Endast fordon som kräver och inkluderas av B-körkort får framföras.

§2. Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

§3. Deltagare i bilen skall uppträda på ett sådant sätt att föraren kan framföra fordonet på ett säkert och lagriktigt sätt. Föraren kan välja att avvisa en deltagare från bilen om föraren anser att deltagaren hindrar föraren att framföra fordonet på ett säkert sätt.

4 kap. Platser och utrustning

§1. Deltagare i Rebusrallyt ansvarar själv över egendom som medtagits till evenemanget. UTN eller Rallykå ansvarar varken för försvunnen eller skadad egendom.

§2. UTN eller Rallykå ansvarar ej för skador som uppstår på fordon eller personer under, eller i anslutning till evenemanget.

§3. Det är alla deltagares gemensamma ansvar att alla de platser som besöks under Rebusrallyt lämnas i samma, eller bättre skick än de tidigare var i.

§4. Deltagare förväntas göra sitt bästa för att förhindra sakskador på de platser som besöks under Rebusrallyt. Om sakskador uppkommer på grund av oförsiktighet kan deltagaren bli ersättningsskyldig.

§5. För allas trevnad ska allt skräp slängas i för detta avsedda behållare. Detta gäller på samtliga platser som innefattas av Rebusrallyt.

Uppdaterad: 16 september, 2018